BLOGGER TEMPLATES - TWITTER BACKGROUNDS

Wednesday, March 17, 2010

Taksonomi Bloom

Taksonomi Bloom adalah satu model yang biasa digunakan untuk menganalisis bidang-bidang pendidikan. la berkaitan dengan objektif-objektif pendidikan yang melibatkan bidang-bidang seperti pengetahuan, sikap dan psikomotor. Taksonomi ini menyatakan bahawa kita boleh mengajar bukan sahaja perkara-perkara yang berkaitan dengan menghafaz dan mengingat sahaja tetapi juga boleh mengajar objektif-objektif yang lebih kompleks daripada itu.

Dalam taksonomi tersebut, ada tiga bidang besar yang menjadi tujuan pendidikan yang sebenar:

(a) bidang kognitif

(b) bidang afektif

(c) bidang psikomotor

Bidang kognitif ada kaitannya dengan aktiviti mental, bidang psikomotor bersangkut-paut dengan aktiviti fizikal dan bidang afektif adalah menitikberatkan kesikapan, emosi dan perasaan.

Ketiga-tiga bidang pendidikan ini terkandung dalam sukatan-sukatan pelajaran yang digunakan di sekolah-sekolah. Di institut pendidikan guru perguruan pula, penglibatan kepada ketiga-tiga bidang ini memang wajar, kerana objektif kursus latihan perguruan adalah juga tidak terkecuali daripada menitikberatkan bidang-bidang pengetahuan, kemahiran-kemahiran mengajar (psikomotor) dan proses pembentukan peribadi guru yang baik (afektif).

Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa, pemeringkatan kemahiran-kemahiran telah didasarkan kepada model Taksonomi Bloom bertujuan agar guru-guru dapat mengelolakan pengajaran bahasa dengan baik dan di samping itu pula dapat memilih bahan-bahan pengajaran yang secocok dengan umur, minat dan kebolehan murid-murid mereka. Guru-guru akan lebih mudah mengkaji bahan-bahan rujukan, mengumpul dan mengkaji pelbagai jenis soalan serta membina pelbagai jenis soalan itu berdasarkan sesuatu bahan tertentu.


Prinsip-prinsip organisasi Taksonomi Bloom berdasarkan kepada perkara-perkara berikut:

· la seharusnya berdasarkan sistem klasifikasi pendidikan lojik dan
psikologikal.

· la harus memberi kepentingan kepada pertimbangan-pertimbangan
pendidikan.

· la harus merupakan satu klasifikasi yang lojik dan tiap-tiap istilah hendaklah
didefmisikan setepat yang mungkin dan digunakan secara tekal.

· la seharusnya sesuai dengan prinsip-prinsip dan teori-teori psikologi yang
berkaitan dan telah diterima.

0 comments: